فرم ثبت نام کمیته علمی در ششمین کنفرانس ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع-۸ بهمن ۱۳۹۷