فرم ثبت نام داور در ششمین کنفرانس ملی پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع-۸ بهمن ۱۳۹۷