سیاست داوری

 • مجموعه فرآیند داوری مقالات ارسالی توسط دبیر کمیته علمی هر کنفرانس به صورت دقیق مدیریت می شود.
 • انتخاب داوران مربوط به هر مقاله با توجه به زمینه های تخصصی آن ها و چارچوب موضوعی آن مقاله توسط دبیر کمیته علمی صورت می گیرد.
 • همه مقالات ارسالی برای کنفرانس توسط 3 نفر از داوران شایسته، صالح و از اعضای کمیته علمی تحت بررسی و ارزیابی دقیق قرار می گیرد.
 • همه مقالات ارسالی براساس اصالت کار انجام شده، صحت محتوای تحقیق و ارتباط آن با محورها و اهداف کنفرانس با دقت مورد بررسی و ارزیابی منصفانه قرار گرفته و انتخاب مقالات برگزیده جهت ارائه در کنفرانس مطابق شایستگی فنی مقاله صورت می پذیرد.
 • داوران نظری بی طرفانه به صلاحیت پذیرش مقالات بدون در نظر گرفتن نژاد، جنسیت، اعتقادات مذهبی، منشأ قومی، شهروندی یا فلسفه سیاسی از نویسندگان ارائه خواهند داد.
 • اعلام نتیجه از جانب داوران به صورت چهار گزینه زیر میباشد:
  1. پذیرش بدون اصلاحات
  2. پذیرش با اصلاحات جزئی
  3. پذیرش با اصلاحات کلی
  4. عدم پذیرش
 • هویت داوران و محتوای مقالات مورد ارزیابی آن ها به صورت محرمانه می باشد.
پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره