فرم ثبت نام کمیته علمی در ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی-۳۰ بهمن ۱۳۹۷