اخلاق پژوهشی

  • در صورت استفاده بخشی از تحقیقات و مستندات دیگران، ذکر مرجع و مولفان ضروری است.
  • در صورتی که انجام پژوهش نیازمند مداخله در حوزه انسان یا حیوانات است اصول اخلاقی کار با انسان و حیوانات رعایت شود.
  • فرایندها و روش های پژوهش باید به صورت شفاف ارائه شوند به گونه ای که هر فردی در هر زمانی بتواند صحت یافته های پژوهشگر را مورد آزمون قرار دهد.
  • تنها نام نویسندگانی که در فراِیند تدوین پژوهش به صورت مستقیم مشارکت داشته اند در مقاله ذکر شود.
  • نتایج پژوهش انجام شده به صورت کامل ( عدم حذف نتایج نامطوب) در متن مقاله آورده شود.
  • نویسندگان در فرایند انجام پژوهش باید به حریم خصوصی، اسرار و آزادی افراد توجه نمایند.
پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره